MENU

Privacyverklaring

In de disclaimer en privacyverklaring wordt de gebruiker van Kind & Media geïnformeerd over waarborgen en risico’s van het gebruik van de website www.kindmedia.nl. Deze website is een initiatief van Sardes.

Kind & Media

Kind & Media is een project van Sardes en omvat onder andere Digidreumes, een initiatief van Het Kinderopvangfonds en per 1 januari 2017 overgenomen door Sardes. Kind & Media is opgezet om een brede groep professionals die werken met kinderen en hun ouders te ondersteunen. Daarbij werkt zij intensief samen met JVtv, ook wel bekend van Mediasmarties.

Kind & Media ondersteunt organisaties op het gebied van visie-ontwikkeling en beleid rondom media en mediaopvoeding. Daarvoor worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Privacyverklaring

Vanaf 1 januari 2017 is Kind & Media overgenomen door onderzoeks- en adviesbureau Sardes. Daarmee valt Kind & Media juridisch onder Sardes. Bij Sardes en Kind & Media staat kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens van (potentiële) partners, opdrachtgevers en deelnemers conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In de privacyverklaring van Sardes leest u hoe wij hiermee omgaan.

Aansprakelijkheid
Gebruik van informatie verkregen middels de website van Kind & Media gebeurt voor risico van de gebruiker. Kind & Media spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content en informatie waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Kind & Media kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels haar websites gevonden wordt.

Kind & Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van de site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Het technisch functioneren van de kabel- en breedbandverbindingen en connectiviteit vallen onder het risico van de exploitant van de kabel- respectievelijk breedbandverbinding en connectiviteit. Kind & Media aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier en/of connectiviteitsleverancier. Kind & Media vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten en/of producten van Kind & Media en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site welke door Kind & Media en haar partners wordt beheerd en ontwikkeld.

Daarnaast is Kind & Media niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de servers van Kind & Media die de informatie toegankelijk maken. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Kind & Media in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van sites welke door Kind & Media worden ontwikkeld of beheerd, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Klachten en opmerkingen
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar secretariaat@sardes.nl